Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

EGZAMIN MATURALNY

INFORMACJE O EGZAMINIE

Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎

  1. wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów;
  2. stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego ‎języka obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ‎pisemnej (na poziomie podstawowym) oraz w części ustnej (bez określania poziomu)‎;
  3. zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji.

Wszystkie zadania w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają, w jakim stopniu zdający ‎spełnia wymagania wymienione dla każdego przedmiotu w podstawie programowej ‎kształcenia ogólnego. Absolwent obowiązkowo przystępuje do: dwóch egzaminów w części ustnej ‎oraz ‎ czterech egzaminów w części pisemnej. Obowiązkowe egzaminy w części ustnej to egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎ oraz egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu). Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎ egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎; egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎; egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎; egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).‎

Więcej informacji znajdziecie na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

DEKLARACJA MATURALNA

Przypominamy maturzystom o obowiązku złożenia ostatecznej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019. Formularze deklaracji w pliku PDF należy pobrać ze strony:  https://www.vulcan.edu.pl/strona/deklaracje-411.

WSTĘPNA DEKLARACJA MATURALNA

Do 28 września 2018 roku należy złożyć wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019. Formularze deklaracji (deklaracja 1a) w pliku PDF można pobrać ze strony:  https://www.vulcan.edu.pl/strona/deklaracje-411. 

HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ

Cześć pisemna egzaminu maturalnego przeprowadzona jest według harmonogramu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W 2019 roku części pisemne egzaminu maturalnego odbywać się będą w dniach 6-23 maja 2019 roku. Szczegółowy harmonogram część pisemnej znajduje się poniżej.

HARMONOGRAM CZĘŚCI USTNEJ

Część ustna egzaminu maturalnego odbędzie się w dniach 9-25 maja 2019 roku. Egzamin w szkołach przeprowadzany jest według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. Szczegółowy harmonogram egzaminów ustnych znajduje się poniżej.

Licencja