Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

Programy, projekty

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W 2022 roku nasza szkoła realizuje projekt - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (NPRCZ) Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Celem programu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów poprzez zakup nowości wydawniczych. Kupujemy i czytamy! W ramach Programu nasz biblioteka wzbogaciła swój księgozbiór  o nowe lektury, powieści popularnonaukowe, książki podróżnicze i beletrystykę o różnej tematyce – fantastykę, literaturę sensacyjną i obyczajową. Zapraszamy do biblioteki! Przyjdź, zobacz, wypożycz, przeczytaj!

czytaj więcej

Aktywna tablica

Nasza szkoła realizuje rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”. W ramach programu nasza placówka otrzymała wsparcie finansowe na zakup projektorów, tablic i monitorów interaktywnych oraz specjalistycznego oprogramowania wykorzystującego TIK. Łączna wartość zakupionego dla Zespołu Szkół i Placówek sprzętu z wkładem własnym wyniosła 61250,00 zł. Celem programu jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Laboratori Przyszłości

W 2021 roku Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 przystąpiła do programu „Laboratoria Przyszłości”. Jest to program edukacyjny finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W ramach „Laboratoriów Przyszłości” nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

ERASMUS + „Efektywny nauczyciel-efektywne nauczanie”

W naszej placówce realizowany jest projekt finansowany z funduszy europejskich w ramach programu Erasmus + . Jego celem jest doskonalenie językowe i kulturowe naszej kadry, by mogła być jak najbardziej efektywna w pracy z naszymi uczniami. Projekt rozpoczął się 1 czerwca 2020 roku, zakończy się 31 sierpnia 2023 roku. Nasi nauczyciele biorą udział w licznych kursach i szkoleniach przygotowujących ich do efektywnego pobytu w Londynie w Kensington Academy of English.Zdobyte w ten sposób wiedzę i umiejętności wykorzystane zostaną celem podniesienia jakości pracy szkoły. Całkowity budżet projektu to 44 445,00 .

czytaj więcej

Niebo nad Astrobazami

1 września 2019 roku w naszej szkole rusza projekt „Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”. Celem głównym projektu jest zbudowanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy z uczniami szkół zlokalizowanych wokół sieci Astrobaz. W ramach projektu nasi uczniowie będą realizowali dodatkowe zajęcia z astrofotografii, warsztaty z programowania oraz matematycznych metod w informatyce i astronomii, koła astronomiczno-geograficzne. Nasza szkoła zostanie doposażona m.in. w specjalistyczny sprzęt do zajęć dodatkowych.

czytaj więcej

Projekt "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły"

Od 1 września 2019 roku w placówce realizowany jest  Projekt "Rozwijanie  kompetencji kluczowych uczniów szkoły" współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Społecznego. W Projekcie uczestniczą uczniowie LO i SOSW. Celem Projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez rozszerzanie oferty edukacyjnej oraz działań wychowawczych. W ramach Projektu odbywają się  zajęcia   z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, TIK oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,  terapeutyczne,  a także z zakresu rozwijania umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i pracy zespołowej. 

Pod wspólnym niebem w ramach ponadnarodowej mobilności uczniów

Projekt „Pod wspólnym niebem”  w ramach  „Ponadnarodowej mobilności uczniów” programu PO WER  opiera się na wyjeździe edukacyjnym do Portugalii, który dla uczniów i nauczycieli jest całkowicie bezpłatny. Głównym założeniem projektu jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowań astronomicznych, w tym prowadzenie obserwacji nieba oraz doskonalenie komunikacji w języku angielskim i pracy zespołowej. W celu zapewnienia spójności projektu wydzielono pięć dużych bloków tematycznych realizowanych  w kolejnych dniach pobytu uczniów naszego liceum w Portugalii w szkole „Agrupamento de Escolas” w  Lizbnonie.

czytaj więcej

Projekt pn. „Klub Młodzieżowy Razem dla dzieci i młodzieży”

W roku szkolnym 2018/2019 w naszym Ośrodku realizowany jest projekt pn. „Klub Młodzieżowy Razem dla dzieci i młodzieży”. Podstawowym celem jest wsparcie procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce i przezwyciężanie trudności szkolnych, pomoc w odkryciu potencjału i predyspozycji zawodowych,  wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem,  kształtowanie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, rozwój zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych, wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań, zapewnienie bezpiecznych form spędzanie czasu wolnego, rozwój talentów i zainteresowań.

Projekt "Większa wiedza - lepsza przyszłość"

W roku szkolnym 217/2018 w  Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie realizowany był projekt „Większa wiedza - lepsza przyszłość”. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  poprzez rozszerzanie oferty edukacyjnej i wychowawczej o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Główne zadania, które zostały zrealizowane w ramach projektu to: zajęcia pozalekcyjne na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, technologii informacyjno-komunikacyjnej, umiejętności interpersonalnych, doradztwa zawodowego oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Międzynarodowy projekt Globe at Night

Uczniowie naszej szkoły, pasjonaci astronomii, uczestniczą w międzynarodowym projekcie Globe at Night. W ramach projektu uczestnicy sprawdzają, jak ciemne jest nocne niebo w ich miejscu zamieszkania, a na ile jest ono zanieczyszczone przez sztuczne światła. Aby tego dokonać wystarczy wyjść w pogodny wieczór na krótki spacer, znaleźć najciemniejsze miejsce w swojej okolicy, a następnie policzyć gwiazdy widoczne w konstelacji Oriona. Uzyskany wynik przesyłany jest poprzez formularz dostępny w internecie do zbiorczej bazy danych. Wyniki uzyskane przez uczestników z całego świata są widoczne na mapie.

Zintegrowany program nauczania matematyki, fizyki i informatyki

Od roku szkolnego 2013/2014, we współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, w naszej szkole realizowany był projekt edukacyjny pn. "Zintegrowany program nauczania matematyki, fizyki i informatyki - nowe wyzwania w edukacji". W projekcie uczestniczyła klasa politechniczna. W ramach projektu zajęcia z matematyki, fizyki i informatyki realizowane były na podstawie programów przygotowanych przez metodyków i nauczycieli akademickich WSG. Każdy uczeń biorący udział w projekcie wyposażony został w tablet oraz podręczniki, zbiory zadań i kompendia do przedmiotów realizowanych w ramach projektu. Projekt został zakończony w roku szkolnym 2015/2016.

Projekt „Odkrywamy planety - zajęcia z kompetencji kluczowych”

Formuła projektu pn. "Odkrywamy planety - zajęcia z kompetencji kluczowych" polegała na organizacji zajęć dodatkowych z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, astronomia) i naukowo-technicznych (informatyka, optyka). Zajęcia te realizowane były na podstawie czterech specjalistycznych programów obserwacyjnych: zjawisk zakryciowych, stacji bolidowych, astrometrii i fotometrii gwiazd oraz aktywność Słońca. W projekcie wzięli udział uczniowie naszego liceum i gimnazjum. Zajęcia odbywały się w 10-osobowych grupach uczniów, tzw. astro-teamach. Projekt zakończył się 30 listopada 2015 roku.

Projekt edukacyjny „Wiedza moją przyszłością”

Projekt edukacyjny "Wiedza moją przyszłością" realizowany był w roku szkolnym 2014/2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W projekcie uczestniczyli uczniowie LO i PGP oraz wychowankowie SOSW. W ramach projektu realizowane były zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych, języków obcych, technologii informacyjnej oraz zajęcia warsztatowe z ekologii, przedsiębiorczości, zajęcia muzyczne. Odbywały się wykłady, prelekcje oraz wyjazdy edukacyjne. Zajęciami objęto uczniów zdolnych, uczniów z problemami w nauce oraz uczniów wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Regionalne koła fizyczne, matematyczne, informatyczne, astronomiczne

Projekt Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne, Astronomiczne to projekt systemowy, który polegał na przeprowadzeniu cyklu bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych z zakresu fizyki, matematyki, informatyki i astronomii dla uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego. Zajęcia prowadzone były m.in. przez pracowników i doktorantów Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydziału Matematyki i Informatyki UMK. W naszej szkole, w ramach projektu,  uczniowie uczestniczący realizowali zajęcia w ramach Regionalnych Kół Astronomicznych, podczas których z obserwatoriów astronomicznych, które powstały w ramach projektu „Astro-baza”.

Klub Szkół UNICEF

Nasza placówka należy do Klubu Szkół UNICEF. Jest to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Celem Klubu jest: edukowanie uczniów na temat sytuacji ich rówieśników z różnych części świata, budzenie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec zastanej rzeczywistości, zaangażowanie szkół we współpracę z UNICEF w ramach organizowanych projektów. Nasza szkoła należąc do Klubu nie tylko uczestniczy w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale także organizuje działania zaplanowane na dany rok szkolny.

Szklanka mleka

Nasz placówka bierze udział w pro­gramie „Szklanka mleka, który skie­ro­wany jest do uczniów przed­szkoli, szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjów i liceów. Celem pro­gramu jest kształ­to­wa­nie wśród dzieci i mło­dzieży dobrych nawy­ków żywie­nio­wych poprzez pro­mo­wa­nie spo­ży­cia mleka i prze­two­rów mlecz­nych. Program jest admi­ni­stro­wany przez ARR (Agen­cja Rynku Rol­nego) i współ­fi­nan­so­wany z trzech źró­deł: Unii Europejskiej, Funduszu Promocji Mleka, dopłaty krajowej. W ramach programu nasi uczniowie spożywają mleko białe i mleko smakowe o różnej zawartości tłuszczu, twarożki, sery i jogurty.

 

Owoce w szkole

Nasza szkoła bierze udział w realizacji unijnego programu „Owoce w szkole” Program ten skierowany jest do uczniów klas I- III szkół podstawowych. Jego celem jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się  nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach. W ramach programu uczniom klas I-III trzy razy w tygodniu udostępniane są owoce, warzywa i soki przygotowane do bezpośredniego spożycia. Nie zawierają one dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących.

Menu

Treść

  • Brązowa odznaka Perspektyw 2022 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2020 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow