Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie.

Data publikacji strony internetowej: 2016-04-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wśród opublikowanych grafik 10 plików nie posiada opisu alternatywnego - opisy będą sukcesywnie uzupełnianie. W strukturze serwisu znajdują się kilka podstron, których nazwy powtarzają się i/lub nie posiadają sensu poza kontekstem (którym są strone wobec nich nadrzędne) - nazwy stron będą sukcesywnie dostosowywane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-04-21.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Bugalska, biblioteka@radziejow.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 54 285 32 28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek LO

 • do budynku prowadzą trzy wejścia A, B i C. Dla gości przeznaczone jest wejście A, które prowadzi do sekretariatu, wejście B zamknięte dla uczniów i gości. Wejście C umożliwia podjazd osobom niepełnosprawnym. Dla osób na wózkach dostępna jest część korytarza, sala gimnastyczna i pomieszczenia jej towarzyszące;
 • kolejne piętra, na których znajdują się sale lekcyjne, są niedostępne dla osób niepełnosprawnych fizycznie. Szkoła nie dysponuje platformami i windami pozwalającymi na przemieszczanie się na wyższe piętra oraz toaletami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • na terenie szkoły nie ma parkingu z wyznaczonymi miejscami dla niepełnosprawnych;
 • do budynku szkoły można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru;
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • szkoła nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. 

Budynek SOSW

 • do budynku prowadzą trzy wejścia A, B i C. Dla gości przeznaczone jest wejście A, które prowadzi do sekretariatu, wejście B prowadzi na plac zabaw znajdujący się obok budynku. Wejście C służy do ewakuacji;
 • piętra, na których znajdują się sale lekcyjne, są niedostępne dla osób niepełnosprawnych fizycznie. Szkoła nie dysponuje platformami i windami pozwalającymi na przemieszczanie się na wyższe piętra.
 • w budynku znajdują się toalety, które są częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • na terenie szkoły nie ma parkingu z wyznaczonymi miejscami dla niepełnosprawnych;
 • do budynku szkoły można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru;
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących szkoła nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Menu

Treść

 • Brązowa odznaka Perspektyw 2023 - logo
 • Brązowa odznaka Perspektyw 2022 - logo
 • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow