Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Liceum nasze prowadzi rekrutację do  trzech klas pierwszych. Rekrutacja uczniów prowadzona jest zgodnie z:

  • rozdziałem 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.),
  • rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737),
  • rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn.zm).

Przedmioty podlegające punktacji

Klasa Ia językowo-humanistyczna: język obcy, historia

Klasa Ib matematyczno-informatyczna: informatyka, fizyka

Klasa Ic biologiczno-chemiczna: biologia, chemia

Menu

Treść

  • Brązowa odznaka Perspektyw 2022 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2020 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow