Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

Projekt pn. „Klub Młodzieżowy Razem dla dzieci i młodzieży”

W roku szkolnym 2018/2019 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radziejowie realizowany jest projekt pn. „Klub Młodzieżowy Razem dla dzieci i młodzieży” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Razem  w Radziejowie. Podstawowym celem jest wsparcie procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce i przezwyciężanie trudności szkolnych,  pomoc w odkryciu potencjału i predyspozycji zawodowych,  wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem,  kształtowanie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, rozwój zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych, wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań, zapewnienie bezpiecznych form spędzanie czasu wolnego, rozwój talentów i zainteresowań. Dzięki pozyskanym funduszom Klub Młodzieżowy zostanie wyposażony w  niezbędny sprzęt: telewizor, laptop, drukarka, zestaw karaoke, materiały edukacyjno- dydaktyczne. Doposażona zostanie również pracownia kulinarna SOSW w sprzęt AGD.

  • Od lewej: logo "Fundusze europejskie", flaga Polski, logo województwa kujawsko-pomorskiego, flaga Unii Europejskiej.

wstecz

Menu

Treść

  • Brązowa odznaka Perspektyw 2022 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2020 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow