Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

Oferta Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy jest integralną częścią Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie. Obejmujemy opieką dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim, które potrzebują specjalistycznej pomocy i indywidualnego podejścia. Przygotowujemy dzieci i młodzież do udanego startu w dorosłą przyszłość. Nasz Ośrodek dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, odpowiednimi warunkami pracy, dobrze wyposażonymi pracowniami oraz zapewnia systematyczną i rzetelną naukę. Dajemy również szansę osobistego rozwoju a także uczymy zrozumienia oraz akceptacji odmienności.

Wczesne  wspomaganie rozwoju dziecka: terapia dla dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki szkolnej prowadzona przez wykwalifikowanych specjalistów.

Szkoła Podstawowa:
 • klasa I-III (dla ucz. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim),
 • klasa I-III (dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym),
 • klasa I-III autystyczna ( dla uczniów z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim),
 • klasa I-III autystyczna (dla uczniów z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym),
 • klasa IV-VIII (dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim),
 • klasa IV-VIII ( dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  i znacznym),
 • klasa IV-VIII autystyczna (dla uczniów z autyzmem,  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim)
 • klasa IV-VIII autystyczna (dla uczniów z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  umiarkowanym i znacznym).

Klasa autystyczna: nauka i terapia dzieci ze stwierdzonym autyzmem.

Zespoły rewalidacyjno–wychowawcze: przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,  zajęcia prowadzone są w formie zajęć stymulująco – terapeutycznych.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy: przeznaczona dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, przygotowuje do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu.

Internat: obejmuje całodobową, profesjonalną opieką dzieci i młodzież w wieku szkolnym.

Zapewniamy:

 • indywidualizację procesu nauczania z uwagi na nieliczne zespoły klasowe,
 • opiekę psychologa, pedagoga, surdopedagoga, tyflopedagoga, logopedy,
 • szeroką ofertę zajęć specjalistycznych: zajęcia rewalidacyjne, terapię logopedyczną, terapię psychologiczną, terapię surdopedagogiczną, terapię tyflopedagogiczną, terapię neurobiologiczną, zajęcia psychoedukacji z elementami socjoterapii, zajęcia komunikacji alternatywnej, zajęcia integracji sensorycznej, zajęcia z edukacji seksualnej, zajęcia  muzykoterapii, zajęcia  arteterapii, zajęcia dogoterapii, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną, trening umiejętności społecznych, inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej wynikające z indywidualnych  potrzeb ucznia.
 • opiekę medyczną w szkole i  internacie,
 •  wyjazdy na wycieczki, zielone szkoły, turnusy rehabilitacyjne, zawody i turnieje sportowe,
 • rozwój zainteresowań: kółko artystyczne, kółko kulinarne, kółko garncarskie, kółko plastyczne, kółko ,,Kolorowe inspiracje’’, zajęcia komunikacji alternatywnej, zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęcia ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.
 • rozwój sprawności fizycznej: siłownia, aerobic, kręgielnia, basen, tenis stołowy, nowoczesny plac zabaw,
 • realizację projektów zewnętrznych.

Posiadamy:

 • nowoczesne sale dydaktyczne, salę doświadczania świata, salę muzyczną, pracownię garncarską, pracownie gastronomiczne, pracownie warsztatowe, pracownie komputerowe, salę gimnastyczną, siłownię, kręgielnię, świetlicę, kuchnię, stołówkę, mikrobus, boisko szkolne, plac zabaw ze sprzętem do ćwiczeń Fit Park.

Organizujemy:

 • wyjazdy integracyjne, wycieczki edukacyjne, wyjazdy do kina, teatru, Mityng Olimpiad Specjalnych, imprezy szkolne, festyny, konkursy tematyczne, wyjazdy na zajęcia hipoterapii.

Możliwości wszechstronnego rozwoju uczniów Ośrodka

Klasy autystyczne 

Dzieci z autyzmem wymagają szczególnego podejścia, odpowiednich warunków, metod oraz form pracy. W SOSW mają możliwość nauki w 2- 3 osobowych zespołach klasowych. Stwarza to możliwość indywidualizacji pracy, dostosowania tempa ucznia do jego możliwości psychofizycznych, a jednocześnie kontakt z grupą rówieśniczą w zespole ma nieoceniony wpływ na kształtowanie relacji społecznych i poprawę codziennego funkcjonowania.

 • Dwóch chłopców ze szkoły podstawowej siedzi przy stoliku i ogląda obrazki w książce.
 • Kartonowa kareta z koniem. Przy koni stoi trzech chłopców. W oknie karety chłopiec i dziewczynka.
 • Grupa uczniów szkoły podstawowej w niebieskich koszulkach stoją lub kucają między niebieskimi balonami.
 • Pięcioro uczniów szkoły podstawowej stoi na scenie. Wśród nich stoi dwóch mężczyzn i kobieta, którzy ubrani są w białe...
 • Troje uczniów szkoły podstawewej siedzi przy okrągłym stole na którym stoi globus. Obok stołu stoi kobieta w okularach.

Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze

Dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 lat organizuje się zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w formie zespołowej lub indywidualnej. Praca z uczestnikiem zajęć oparta jest na specjalnie dla niego konstruowanym programie. Obejmuje on wspieranie rozwoju umiejętności motorycznych, poznawczych, emocjonalno – społecznych, porozumiewania się oraz samoobsługowych. Zajęcia są całkowicie dostosowane do możliwości uczestników zajęć, a indywidualne metody i czas pracy wyznaczają oni sami. Celem tych zajęć jest wyposażenie uczestnika w takie umiejętności, aby było on jak najlepiej przygotowany do realizacji zadań życia codziennego oraz podejmowania ról społecznych w jego środowisku w miarę możliwości samodzielnie, niezależnie i godnie.

 • Przy stole siedzi wwóch chłopców i stoi kobieta. Za chłopcami stoi chłopak. Na stole leżą różne warzywa.
 • W klasie na kolorowym dywanie siedzi trzech chłopców i bawi się klockami. W stół z krzesłami i okno.
 • Dwóch chłopców siedzi przy stole i maluje pędzelkami po białych kartkach. Obok nich stoi kobieta i do nich mówi.
 • W klasie przy stole siedzi trzech chłopców i układa kolorowe klocki.
 • Grupa uczniów szkoły podstawowej siedzi na podłodze. Za nimi na krześle siedzi św. Mikołaj, obok stoi troje licealistów.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

Celem zajęć jest stymulowanie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością lub o nieharmonijnym przebiegu rozwoju. Objęte są nimi dzieci od chwili uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania do podjęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, nie dłużej niż do 10 roku życia. Zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka prowadzą specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności - psycholog, logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, rehabilitant, terapeuta komunikacji alternatywnej AAC. Odbywają się w przystosowanych do potrzeb dzieci salach terapeutycznych i sali doświadczania świata służącej integracji sensorycznej. Prowadzone są również zajęcia hipoterapii, dogoterapii, zajęcia na basenie, spotkania integracyjne oraz wyjazdy edukacyjne w ciekawe miejsca naszego regionu. Pomoc kierowana jest także do rodziców dzieci.

 • W klasie na dywanie w kółku siedzą małe dziecie, przy nich siedzą rodzice. W środku kuca chłopiec.
 • Cgłopec siedzi na dywanie i układa na kartce papieru fasolę. Przy ścianie stoją różne zabawki.
 • Mały chłopiec w szarych dresach stoi pośrodku sali i krzyczy. Drugi chłopiec stoi obok i ruca piłką do tablicy.
 • Mały, uśmiechnięty chłopiec stoi przy stoliku i bawi się plasteliną. W tle przy ścianie stoi biurko.
 • Chłopiec siedzi na dywanie i układa na kartce papieru fasolę. Przy ścianie stoją różne zabawki.

Sala doświadczania świata

W naszym Ośrodku uczniowie systematycznie biorą udział w zajęciach terapią Snoezelen. Sala Doświadczania Świata to specjalnie wyposażona sala polisensoryczna, której celem jest stymulowanie lub wyciszanie zmysłów dziecka przy pomocy specjalistycznych urządzeń stymulujących ich rozwój. Zajęcia w sali to świat przeżyć, w którym  dziecko czuje się dobrze, ma swobodę i możliwość wyboru bodźców oraz czasu koncentrowania się na nich. To miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu i pełnej akceptacji.

 • Dwóch chłopców ze szkoły podstawowej siedzi w basenie wypełnionym kolorowymi piłeczkami.
 • Chłopiec siedzi przed lustrem i mówi do mikroponu. Za nim wiszą podświetlone sznurki.
 • Chłopiec siedzi na materacu. Przy nim wiszą podświetlone na zielono sznurki.
 • Dwóch chłopców siedzi na czerwonej, kwadratowej pufie. Przy nich stoi szklana, podświetlona rura.
 • Chłopiec przegląda się w lustrze. Na głowę chłopca spadają podświetlone na biało i niebiesko sznurki.
 • Dziewczyna w okularach i chłopak dotykalą szklanej rury, w środku której są niebieskie światełka.
 • dziewczynka stoi przy drewnianej tablicy wiszącej na ścianie. Na tablicy są kolorowe kółka i kwadraty.
 • Trzy dziewczynki ze szkoły podstawowej siedzą w basenie wypełnionym kolorowymi piłeczkami.
 • Chłopiec w granatowej bluzie siedzi na materacu. W rękach trzyma podświetlone na zielono sznurki.
 • Trzy uczennice siedzą na różowym materacu, w rękach trzymają podświetlone sznurki. Na ścianach wiszą lustra.

Integracja sensoryczna

Metoda integracji sensorycznej  jest  metodą terapeutyczną stosowaną w terapii dzieci  z opóźnieniami, zarówno  w rozwoju psychoruchowym, jak również z  trudnościami w nauce szkolnej. Twórczynią terapii  jest  Jean Ayres, która wykazała znaczenie trzech podstawowych systemów: dotykowego, przedsionkowego, propriocepcji - w procesie prawidłowego rozwoju dziecka. Integracja Sensoryczna jest procesem polegającym na  przetwarzaniu w mózgu informacji odbieranych przez zmysły z całego naszego ciała, jak również z otaczającego nas świata. Nieprawidłowości tego procesu objawiają się występowaniem specyficznych problemów, a nazywane są zaburzeniami procesów integracji sensorycznej  lub zaburzeniami przetwarzania sensorycznego. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego wpływają negatywnie na wiele obszarów funkcjonowania dziecka. Opóźniają kształtowanie zdolności komunikacyjnych, rozwój motoryczny, poznawczy, społeczny i emocjonalny. Zadaniem terapii Integracji Sensorycznej jest dostarczanie dziecku, podczas jego aktywności ruchowej, bodźców  sensorycznych, wywołujących w konsekwencji poprawę przetwarzania sensorycznego. Podczas terapii  nie uczymy  wykonywania konkretnych czynności, lecz poprzez nowe wzorce ruchowe utrwalamy nawyki   właściwego  przetwarzanie informacji sensorycznych.

 • Mała dziewczynka siedzi w worku, który wypełniony jest kolorowymi piłeczkami.
 • Chłopiec w zielonej blusie leży na użej piłce. Obok siedzi na podłodze drugi chłopiec układa drewniane klocki.
 • Dziewczynka w bluzce w kropki leży na dużej piłce. Ktoś trzyma ją za ręce.
 • Jeden chłopiec siedzi na huśtawce, drugi siedzi na dywanie i bawi się klocakami. Przy ścianie stoją duże piankowe figury...
 • Dziewczynka w granatowej bluzce leży w piankowej rurze.

Dogoterapia

Cyklicznie prowadzone zajęcia mają na celu dostarczenie dzieciom pozytywnego ładunku emocjonalnego, satysfakcji obcowania z psem, przełamują lęki w kontaktach z otoczeniem, stymulują rozwój zmysłów i postrzegania; prowadzone są w formie indywidualnej i grupowej przez certyfikowanego terapeutę z labradorem oraz pudlem. Dzieci zawsze z radością czekają na zajęcia z pieskiem.

 • Na niebieskim materacu, pod ścianą siedzi czterech chłopców. Jden z nich trzyma na kolanach małego psa. Przed materacem...
 • Na podłodze siedzi duży pies. Wokól psa siedzi czterech chłopców i kobieta w czerwonej bluzce.
 • Chłopiec w czerwonej czapce i dziewczynka siedzą na podłodze i układają kartki. Obok nich na materacu siedzi czarny pies.
 • Na niebieskim materacu siedzi chłopiec, który rękoma zakrywa sobie uszy. Obok niego leży duży pies.
 • Na niebieskim materacu, pod ścianą siedzi trzech chłopców i głaszczą leżącago przed nimi psa. Obok kuca kobieta w czerwonej...

Turnusy rehabilitacyjne i wycieczki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radziejowie jest miejscem, gdzie dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w różnych formach aktywności ruchowej. Jedną z nich są turnusy rehabilitacyjne, organizowane nad morzem i w górach. Uczestnicy turnusu poprawiają ogólną sprawność, wyrabiają zaradność, doskonalą umiejętności społeczne i rozwijają zainteresowania. Inną formą organizowania pracy dydaktyczno-wychowawczej w naszym ośrodku są wyjazdy edukacyjne, które mają wartości: poznawcze, kształcące i wychowawcze. Popularyzujemy wśród dzieci i młodzieży turystykę i krajoznawstwo – zwiedzamy ciekawe miejsca w okolicy i na terenie całej Polski.

 • Duża grupa uczniów szkoły podstawewej wraz z nauczycielami stoi na szlaku górskim. W tle góry.
 • Dwie dziewczyny i dwóch chłopców stoi w rzędzie na chodniku. Za nimi domy. W tle góry.
 • W powietrzu, w wagoniku siedzą dwie kobietyi dwóch chłopców. W tle domy i drzewa.
 • Przed domem, przy płocie stoi duża grupa uczniów szkoły podstawewej wraz z nauczycielami.
 • Na drewnianym tarasie stoi grupa uczniów szkoły podstawewej z nauczycielami. Obok na wózku siedzi mężczyzna z brodą. W tle...

Zajęcia artystyczne

Muzyka, taniec, plastyka mają na celu pomaganie w odkrywaniu własnych możliwości twórczych, kształcenie poczucia rytmu i koordynacji ruchowej oraz kształcenie zainteresowań i uzdolnień muzycznych, wokalnych, tanecznych i plastycznych. Zajęcia w pracowni garncarskiej uczą technik modelowania w glinie, technik ceramicznych, tworzenia form użytkowych i przede wszystkim rozwijania wyobraźni przestrzennej. Uczniowie biorą udział w uroczystościach szkolnych, konkursach międzyszkolnych, regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich, zajmują czołowe miejsca oraz zdobywają nagrody i wyróżnienia

 • Chłopiec w okularach śpiewa do mikrofonu. Za nim cztery dziewczynki tańczą w parach. Wszyscy są w zielonych koszulkach.
 • Chłopiec w koszuli w kratę śpiewa do mikrofonu. Za nim tańczą cztery dziewczynki w zielonych koszulkach.
 • W ławkach szkolnych siedzi trzech chłopców i trzy dziewczynki. Niektórzy grają na różnych, małych instrumentach muzycznych.
 • Duża grupa uczniów szkoły podstawowej stoi na scenie. Obok nich na wózku siedzi dziewczynka w okularach. Niektórzy trzymają...
 • Czetry dziewczyny i jeden hłopak kucają na podłodze. Ręce mają oparte o podłogę. W tle stoi stolik, przy którym siedzi...

Sport

Wspomaga rozwój osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez zapewnienie im udziału w treningach i współzawodnictwie sportowym. Zwiększa świadomość społeczną poprzez szerzenie wiedzy na temat możliwości osób z tą formą niepełnosprawności. Udział w zawodach: XVI Kujawsko-Pomorski Turniej Piłki Koszykowej Olimpiad Specjalnych - złoty medal, VIII Regionalne Biegi Przełajowe - reprezentacja zajęła II miejsce, XIII Turniej Piłki Nożnej o puchar Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego – I  miejsce, XVII Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Halowej –III miejsce.

 • Uczniowie szkoły podstawowej w białych strojach sportowych stoją w grupie. Na szyjach mają zawieszone medale.
 • Siedmioosobowa drużyma stoi w grupie. Przed nimi leży jeden chłopak. Cała drużyna jest w strojach biało-czerwonych.Wśród...
 • Na podium stoi trzech chłopców w niebieskich bluzach z medalami na szyi. Za podium stoi dwóch chłopców.
 • W rzędzie stoi siedmiu chłopców w strojach sportowych. Sześciu ma białe koszulki, jeden ma żółtą koszulkę.
 • Trzech chłopaców stoi w rzędzie, przed nimi czterech chłopców kuca. wszyscy są w strojach sportowych i mają medale na szyi.

Menu

Treść

 • Brązowa odznaka Perspektyw 2022 - logo
 • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo
 • Brązowa odznaka Perspektyw 2020 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow