Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przeznaczone jest dla uczniów szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.  Stypendium otrzymuje uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Wniosek o przyznanie stypendium dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty w terminie do dnia 10 lipca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja/stypendia

 

wstecz

Menu

Treść

  • Brązowa odznaka Perspektyw 2022 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2020 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow