Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

STYPENDIA I ZASIŁKI

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przeznaczone jest dla uczniów szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.  Stypendium otrzymuje uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów dziennych liceów i techników, zamieszkałych i uczących się na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ma ono charakter pomocy socjalnej dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, bądź uzyskujących osiągnięcia w innych dziedzinach i pozostających w trudnych warunkach materialnych.  Celem stypendiów jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży. Preferencje w otrzymaniu stypendium mają  uczniowie pochodzący z terenów wiejskich i miast, które nie są siedzibami powiatów.

STYPENDIUM STAROSTY RADZIEJOWSKIEGO

Stypendium Starosty Radziejowskiego przyznawane są w ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski. Celem programu jest m.in. promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych, zachęcanie uczniów do reprezentowania powiatu w konkursach, olimpiadach i zawodach co najmniej na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim oraz promocja powiatu. Stypendium Starosty Radziejowskiego można otrzymać za: wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie oraz za najlepszy wynik egzaminu maturalnego.

WYPRAWKA SZKOLNA

Rządowy program Wyprawka Szkolna ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników. Wyprawka Szkolna jest pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub  podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego.

PRYMUS POMORZA I KUJAW

Projekt „Prymus Pomorza i Kujaw” jest projektem stypendialnym, skierowanym do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego. Celem projektu jest zapewnienie wsparcia finansowego dla uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości uczących się w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w regionie kujawsko-pomorskim.

STYPENDIUM ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Program Stypendia św. Mikołaja, którego celem jest jest zbiórka pieniędzy na stypendia  dla zdolnych uczniów naszego liceum. W ten sposób chcemy im dać szansę na dalszą edukację i spełnienie marzeń. Nasza szkoła posiada osobny numer konta. Wszystkich chętnych do pomagania naszej szkole zachęcamy do przekazywania środków na rzecz zdolnych i zaangażowanych w różnych dziedzinach uczniów.Numer konta szkoły: 65 1090 0004 9149 0000 0000 0178.

Licencja