Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

Regulamin pracy biblioteki szkolnej

I. Zadania biblioteki szkolnej

 1. Postanowienia ogólne:
  • biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły;
  • służy realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli;
  • jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzi bibliotekarz oraz nauczyciele innych przedmiotów, korzystając ze zgromadzonych zbiorów;
  • pełni funkcję ośrodka informacji w szkole: dla uczniów, nauczycieli i rodziców;
  • z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy ZSiP oraz rodzice.
 2. Zadania biblioteki:
  • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych;
  • obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie działalności informacyjnej;
  • zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych;
  • przygotowanie uczniów do samokształcenia oraz wdrażanie ich do korzystania z różnych źródeł informacji i efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
  • prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa;
  • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, kształtowanie ich kultury czytelniczej oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych i społecznych;
  • współpraca z Radą Pedagogiczną.

II. Organizacja biblioteki

 1. Lokal biblioteki składa się z jdwóch pomieszczeń: wypożyczalni i czytelni.
 2. Biblioteka czynna jest codziennie według harmonogramu ustalonego na początku roku szkolnego, który zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły w zakładce biblioteki.
 3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
 4. Biblioteka gromadzi następujące materiały biblioteczne:
  • wydawnictwa informacyjne;
  • podręczniki szkolne;
  • lektury obowiązkowe i uzupełniające do języka polskiego;
  • literaturę popularnonaukową i naukową;
  • wybrane pozycje z literatury pięknej;
  • wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa;
  • podstawowe pozycje z psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki różnych przedmiotów nauczania;
  • wydawnictwa multimedialne.
 5. Na strukturę szczegółową zbiorów wpływają: profil szkolny, zainteresowania użytkowników, możliwość dostępu czytelników do innych bibliotek, zasobność zbiorów tych bibliotek,inne czynniki: środowiskowe, lokalne, regionalne.   
 6. W bibliotece zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz posiadający kwalifikacje do pracy w bibliotece szkolnej.
 7. Dyrektor szkoły zapewnia środki na właściwe funkcjonowanie biblioteki. Środki finansowe mogą też pochodzić od Rady Rodziców, sponsorów, ofiarodawców .
 8. Biblioteka wyposażona jest w meble i sprzęt pozwalający na realizację zadań biblioteki.

III. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza

 1. Praca pedagogiczna:
  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych;
  • prowadzenie szkolenia bibliotecznego dla uczniów klas pierwszych dotyczącego korzystania
   z katalogu online i konta czytelniczego w systemie Mol Net+;
  • udział nauczyciela bibliotekarza w realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły;
  • informowania nauczycieli i wychowawców na podstawie obserwacji i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach.
  • udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych, tekstowych, źródłowych;
  • poradnictwo w doborze literatury;
  • wprowadzanie różnych form upowszechniania czytelnictwa;
  • propagowanie działalności kulturalnej;
  • informowanie o nowościach wydawniczych.
 2. Prace organizacyjno-techniczne nauczyciela bibliotekarza:
  • gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki;
  • ewidencja zbiorów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • opracowania zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne);
  • selekcji zbiorów (materiałów zbędnych i zniszczonych);
  • organizacja udostępniania zbiorów;
  • organizacji warsztatu informacyjnego (wydzielania księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogów, kartotek, teczek tematycznych, zestawień bibliograficznych, itp.);
  • prowadzenie ewidencji wypożyczeń;
  • opracowanie rocznego planu pracy;
  • prowadzenie dziennika pracy biblioteki;
  • przygotowanie półrocznego i rocznego sprawozdania z działalności biblioteki;
  • prowadzenie dokumentacji bibliotecznej;
  • doskonalenie warsztatu pracy;
  • konserwacja księgozbioru;
  • zakup książek na nagrody dla uczniów;
  • współpraca z księgarniami i hurtowniami książek.
 3. Współpraca z uczniami:
  • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych;
  • pogłębianie i wyrabianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
  • propagowanie dziedzictwa kultury narodowej i regionalnej;
  • pogadanki tematyczne.                                                 
 4. Współpraca z nauczycielami:
  • nauczyciel bibliotekarz wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  • pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-wychowawczych;
  • informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów;
  • uczestnictwo w organizacji imprez okolicznościowych zgodnie z zapisem w planie pracy szkoły.
 5. Współpraca z rodzicami:
  • pomoc w doborze literatury;
  • popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców;
  • informowanie rodziców o stanie czytelnictwa uczniów w zależności od potrzeb.
 6. Współpraca z innymi bibliotekami:
  • wspólne organizowanie imprez czytelniczych i prelekcji;
  • wymiana wiedzy i doświadczeń;
  • udział w projektach.
 7. Nauczyciel bibliotekarz uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz bierze udział w zebraniach i konferencjach metodycznych organizowanych dla nauczycieli bibliotekarzy.

IV. Prawa i obowiązki czytelników

 1. Każdy czytelnik powinien zapoznać się z regulaminem pracy biblioteki, regulaminem korzystanie ze zbiorów bibliotecznych i godzinami ich udostępniania..
 2. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres nie dłuższy niż 3 tygodnie. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.
 3. Czytelnik może prosić o zarezerwować książki na swoim koncie w systemie Mol Net+.
 4. Czytelnik może wypożyczać książki i inne materiały wyłącznie na swoje nazwisko. Książek wypożyczonych nie można oddawać innej osobie.
 5. Zbiory multimedialne wypożyczane są tylko nauczycielom.
 6. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki biblioteka może ograniczyć lub wstrzymać wypożyczenia.
 7. Wypożyczone książki należy chronić przed zagubieniem lub zniszczeniem.
 8. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza w cenie odpowiadającej pozycji zgubionej (zniszczonej).
 9. Wszystkie książki należy oddać do biblioteki nie później niż jeden tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.
 10. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, pracownicy) zobowiązani są uzyskania podpisu bibliotekarza na karcie obiegowej potwierdzającego zwrot materiałów bibliotecznych.
 11. Uczniom biorącym systematycznie udział w pracach biblioteki mogą być wpisane pochwały lub przyznane nagrody na zakończenie roku szkolnego.
 12. W bibliotece zabrania się używania telefonów komórkowych oraz spożywania posiłków.
 13. W bibliotece należy zachować ciszę umożliwiającą wszystkim spokojną pracę.

V. Zasady  korzystania z czytelni

 1. Przed wejściem do czytelni należy w wyznaczonym miejscu pozostawić plecaki i torby.
 2. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko i wyłącznie w bibliotece.
 3. W uzasadnionych przypadkach książki z księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczane do domu na krótki okres.
 4. Książki podaje nauczyciel bibliotekarz i należy każdorazowo zgłosić mu potrzebę skorzystania
  z księgozbioru podręcznego. Wyłącznie za jego zgodą można samemu wyjąć książkę z półki.
 5. Książek i czasopism nie wolno niszczyć (robić notatek na marginesach, zaginać kartek, kreślić itp.)
 6. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki lub czasopisma bibliotekarzowi.
 7. Prasa, wydawnictwa informacyjne i encyklopedyczne oraz zbiory specjalne mogą być udostępnione nauczycielom na zajęcia do pracowni.

Menu

Treść

 • Brązowa odznaka Perspektyw 2023 - logo
 • Brązowa odznaka Perspektyw 2022 - logo
 • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow