Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

MOŻLIWOŚCI WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU UCZNIÓW OŚRODKA

Klasy autystyczne

Dzieci z autyzmem wymagają szczególnego podejścia, odpowiednich warunków, metod oraz form pracy. W SOSW mają możliwość nauki w 2- 3 osobowych zespołach klasowych. Stwarza to możliwość indywidualizacji pracy, dostosowania tempa ucznia do jego możliwości psychofizycznych, a jednocześnie kontakt z grupą rówieśniczą w zespole ma nieoceniony wpływ na kształtowanie relacji społecznych i poprawę codziennego funkcjonowania.

 • Klasy autystyczne
 • Klasy autystyczne
 • Klasy autystyczne
 • Klasy autystyczne
 • Klasy autystyczne

Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze

Dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 lat organizuje się zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w formie zespołowej lub indywidualnej. Praca z uczestnikiem zajęć oparta jest na specjalnie dla niego konstruowanym programie. Obejmuje on wspieranie rozwoju umiejętności motorycznych, poznawczych, emocjonalno – społecznych, porozumiewania się oraz samoobsługowych. Zajęcia są całkowicie dostosowane do możliwości uczestników zajęć, a indywidualne metody i czas pracy wyznaczają oni sami. Celem tych zajęć jest wyposażenie uczestnika w takie umiejętności, aby było on jak najlepiej przygotowany do realizacji zadań życia codziennego oraz podejmowania ról społecznych w jego środowisku w miarę możliwości samodzielnie, niezależnie i godnie.

 • ZRW
 • ZRW
 • ZRW
 • ZRW
 • ZRW

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

Celem zajęć jest stymulowanie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością lub o nieharmonijnym przebiegu rozwoju. Objęte są nimi dzieci od chwili uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania do podjęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, nie dłużej niż do 10 roku życia. Zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka prowadzą specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności - psycholog, logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, rehabilitant, terapeuta komunikacji alternatywnej AAC. Odbywają się w przystosowanych do potrzeb dzieci salach terapeutycznych i sali doświadczania świata służącej integracji sensorycznej. Prowadzone są również zajęcia hipoterapii, dogoterapii, zajęcia na basenie, spotkania integracyjne oraz wyjazdy edukacyjne w ciekawe miejsca naszego regionu. Pomoc kierowana jest także do rodziców dzieci.

 • Wczesne wspomaganie rozwoju
 • Wczesne wspomaganie rozwoju
 • Wczesne wspomaganie rozwoju
 • Wczesne wspomaganie rozwoju
 • Wczesne wspomaganie rozwoju

Sala doświadczania świata

Głównym celem terapii jest doświadczanie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu oraz odprężenie, relaks i wyciszenie Wszystkie elementy wyposażenia Sali Doświadczania Świata wpływają korzystnie na zaburzone zmysły dzieci, gdyż smak, powonienie, dotyk, wzrok i słuch są podstawami naszego rozumowania i aktywności. Sala Doświadczania Świata i jej wyposażenie dają ogromne możliwości poznawania i stymulowania wszystkich zmysłów w cudownej atmosferze.

 • Sala doświadczania świata
 • Sala doświadczania świata
 • Sala doświadczania świata
 • Sala doświadczania świata
 • Sala doświadczania świata

Dogoterapia

Cyklicznie prowadzone zajęcia mają na celu dostarczenie dzieciom pozytywnego ładunku emocjonalnego, satysfakcji obcowania z psem, przełamują lęki w kontaktach z otoczeniem, stymulują rozwój zmysłów i postrzegania; prowadzone są w formie indywidualnej i grupowej przez certyfikowanego terapeutę z labradorem oraz pudlem. Dzieci zawsze z radością czekają na zajęcia z pieskiem.

 • Dogoterapia
 • Dogoterapia
 • Dogoterapia
 • Dogoterapia
 • Dogoterapia

Turnusy rehabilitacyjne i wycieczki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radziejowie jest miejscem, gdzie dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w różnych formach aktywności ruchowej. Jedną z nich są turnusy rehabilitacyjne, organizowane nad morzem i w górach. Uczestnicy turnusu poprawiają ogólną sprawność, wyrabiają zaradność, doskonalą umiejętności społeczne i rozwijają zainteresowania. Inną formą organizowania pracy dydaktyczno-wychowawczej w naszym ośrodku są wyjazdy edukacyjne, które mają wartości: poznawcze, kształcące i wychowawcze. Popularyzujemy wśród dzieci i młodzieży turystykę i krajoznawstwo – zwiedzamy ciekawe miejsca w okolicy i na terenie całej Polski.

 • Turnusy rehabilitacyjne i wycieczki
 • Turnusy rehabilitacyjne i wycieczki
 • Turnusy rehabilitacyjne i wycieczki
 • Turnusy rehabilitacyjne i wycieczki
 • Turnusy rehabilitacyjne i wycieczki

Zajęcia artystyczne

Muzyka, taniec, plastyka mają na celu pomaganie w odkrywaniu własnych możliwości twórczych, kształcenie poczucia rytmu i koordynacji ruchowej oraz kształcenie zainteresowań i uzdolnień muzycznych, wokalnych, tanecznych i plastycznych. Zajęcia w pracowni garncarskiej uczą technik modelowania w glinie, technik ceramicznych, tworzenia form użytkowych i przede wszystkim rozwijania wyobraźni przestrzennej. Uczniowie biorą udział w uroczystościach szkolnych, konkursach międzyszkolnych, regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich, zajmują czołowe miejsca oraz zdobywają nagrody i wyróżnienia

 • Zajęcia artystyczne
 • Zajęcia artystyczne
 • Zajęcia artystyczne
 • Zajęcia artystyczne
 • Zajęcia artystyczne

Sport

Wspomaga rozwój osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez zapewnienie im udziału w treningach i współzawodnictwie sportowym. Zwiększa świadomość społeczną poprzez szerzenie wiedzy na temat możliwości osób z tą formą niepełnosprawności. Udział w zawodach: XVI Kujawsko-Pomorski Turniej Piłki Koszykowej Olimpiad Specjalnych - złoty medal, VIII Regionalne Biegi Przełajowe - reprezentacja zajęła II miejsce, XIII Turniej Piłki Nożnej o puchar Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego –I  miejsce, XVII Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Halowej –III miejsce

 • Sport
 • Sport
 • Sport
 • Sport
 • Sport

Stopka strony