Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

MOŻLIWOŚCI WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU UCZNIÓW OŚRODKA

Klasy autystyczne

Dzieci z autyzmem wymagają szczególnego podejścia, odpowiednich warunków, metod oraz form pracy. W SOSW mają możliwość nauki w 2- 3 osobowych zespołach klasowych. Stwarza to możliwość indywidualizacji pracy, dostosowania tempa ucznia do jego możliwości psychofizycznych, a jednocześnie kontakt z grupą rówieśniczą w zespole ma nieoceniony wpływ na kształtowanie relacji społecznych i poprawę codziennego funkcjonowania.

Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze

Dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 lat organizuje się zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w formie zespołowej lub indywidualnej. Praca z uczestnikiem zajęć oparta jest na specjalnie dla niego konstruowanym programie. Obejmuje on wspieranie rozwoju umiejętności motorycznych, poznawczych, emocjonalno – społecznych, porozumiewania się oraz samoobsługowych. Zajęcia są całkowicie dostosowane do możliwości uczestników zajęć, a indywidualne metody i czas pracy wyznaczają oni sami. Celem tych zajęć jest wyposażenie uczestnika w takie umiejętności, aby było on jak najlepiej przygotowany do realizacji zadań życia codziennego oraz podejmowania ról społecznych w jego środowisku w miarę możliwości samodzielnie, niezależnie i godnie.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

Celem zajęć jest stymulowanie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością lub o nieharmonijnym przebiegu rozwoju. Objęte są nimi dzieci od chwili uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania do podjęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, nie dłużej niż do 10 roku życia. Zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka prowadzą specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności - psycholog, logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, rehabilitant, terapeuta komunikacji alternatywnej AAC. Odbywają się w przystosowanych do potrzeb dzieci salach terapeutycznych i sali doświadczania świata służącej integracji sensorycznej. Prowadzone są również zajęcia hipoterapii, dogoterapii, zajęcia na basenie, spotkania integracyjne oraz wyjazdy edukacyjne w ciekawe miejsca naszego regionu. Pomoc kierowana jest także do rodziców dzieci.

Sala doświadczania świata

W naszym Ośrodku uczniowie systematycznie biorą udział w zajęciach terapią Snoezelen. Sala Doświadczania Świata to specjalnie wyposażona sala polisensoryczna, której celem jest stymulowanie lub wyciszanie zmysłów dziecka przy pomocy specjalistycznych urządzeń stymulujących ich rozwój. Zajęcia w sali to świat przeżyć, w którym  dziecko czuje się dobrze, ma swobodę i możliwość wyboru bodźców oraz czasu koncentrowania się na nich. To miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu i pełnej akceptacji.

Integracja sensoryczna

Metoda integracji sensorycznej  jest  metodą terapeutyczną stosowaną w terapii dzieci  z opóźnieniami, zarówno  w rozwoju psychoruchowym, jak również z  trudnościami w nauce szkolnej. Twórczynią terapii  jest  Jean Ayres, która wykazała znaczenie trzech podstawowych systemów: dotykowego, przedsionkowego, propriocepcji - w procesie prawidłowego rozwoju dziecka. Integracja Sensoryczna jest procesem polegającym na  przetwarzaniu w mózgu informacji odbieranych przez zmysły z całego naszego ciała, jak również z otaczającego nas świata. Nieprawidłowości tego procesu objawiają się występowaniem specyficznych problemów, a nazywane są zaburzeniami procesów integracji sensorycznej  lub zaburzeniami przetwarzania sensorycznego. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego wpływają negatywnie na wiele obszarów funkcjonowania dziecka. Opóźniają kształtowanie zdolności komunikacyjnych, rozwój motoryczny, poznawczy, społeczny i emocjonalny. Zadaniem terapii Integracji Sensorycznej jest dostarczanie dziecku, podczas jego aktywności ruchowej, bodźców  sensorycznych, wywołujących w konsekwencji poprawę przetwarzania sensorycznego. Podczas terapii  nie uczymy  wykonywania konkretnych czynności, lecz poprzez nowe wzorce ruchowe utrwalamy nawyki   właściwego  przetwarzanie informacji sensorycznych.

Dogoterapia

Cyklicznie prowadzone zajęcia mają na celu dostarczenie dzieciom pozytywnego ładunku emocjonalnego, satysfakcji obcowania z psem, przełamują lęki w kontaktach z otoczeniem, stymulują rozwój zmysłów i postrzegania; prowadzone są w formie indywidualnej i grupowej przez certyfikowanego terapeutę z labradorem oraz pudlem. Dzieci zawsze z radością czekają na zajęcia z pieskiem.

Turnusy rehabilitacyjne i wycieczki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radziejowie jest miejscem, gdzie dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w różnych formach aktywności ruchowej. Jedną z nich są turnusy rehabilitacyjne, organizowane nad morzem i w górach. Uczestnicy turnusu poprawiają ogólną sprawność, wyrabiają zaradność, doskonalą umiejętności społeczne i rozwijają zainteresowania. Inną formą organizowania pracy dydaktyczno-wychowawczej w naszym ośrodku są wyjazdy edukacyjne, które mają wartości: poznawcze, kształcące i wychowawcze. Popularyzujemy wśród dzieci i młodzieży turystykę i krajoznawstwo – zwiedzamy ciekawe miejsca w okolicy i na terenie całej Polski.

Zajęcia artystyczne

Muzyka, taniec, plastyka mają na celu pomaganie w odkrywaniu własnych możliwości twórczych, kształcenie poczucia rytmu i koordynacji ruchowej oraz kształcenie zainteresowań i uzdolnień muzycznych, wokalnych, tanecznych i plastycznych. Zajęcia w pracowni garncarskiej uczą technik modelowania w glinie, technik ceramicznych, tworzenia form użytkowych i przede wszystkim rozwijania wyobraźni przestrzennej. Uczniowie biorą udział w uroczystościach szkolnych, konkursach międzyszkolnych, regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich, zajmują czołowe miejsca oraz zdobywają nagrody i wyróżnienia

Sport

Wspomaga rozwój osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez zapewnienie im udziału w treningach i współzawodnictwie sportowym. Zwiększa świadomość społeczną poprzez szerzenie wiedzy na temat możliwości osób z tą formą niepełnosprawności. Udział w zawodach: XVI Kujawsko-Pomorski Turniej Piłki Koszykowej Olimpiad Specjalnych - złoty medal, VIII Regionalne Biegi Przełajowe - reprezentacja zajęła II miejsce, XIII Turniej Piłki Nożnej o puchar Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego –I  miejsce, XVII Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Halowej –III miejsce

Menu

Treść

  • Brązowa odznaka Perspektyw 2022 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2020 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow