Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

MOŻLIWOŚCI WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU UCZNIÓW OŚRODKA

Klasy autystyczne

Dzieci z autyzmem wymagają szczególnego podejścia, odpowiednich warunków, metod oraz form pracy. W SOSW mają możliwość nauki w 2- 3 osobowych zespołach klasowych. Stwarza to możliwość indywidualizacji pracy, dostosowania tempa ucznia do jego możliwości psychofizycznych, a jednocześnie kontakt z grupą rówieśniczą w zespole ma nieoceniony wpływ na kształtowanie relacji społecznych i poprawę codziennego funkcjonowania.

 • Klasy autystyczne
 • Klasy autystyczne
 • Klasy autystyczne
 • Klasy autystyczne
 • Klasy autystyczne

Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze

Dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 lat organizuje się zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w formie zespołowej lub indywidualnej. Praca z uczestnikiem zajęć oparta jest na specjalnie dla niego konstruowanym programie. Obejmuje on wspieranie rozwoju umiejętności motorycznych, poznawczych, emocjonalno – społecznych, porozumiewania się oraz samoobsługowych. Zajęcia są całkowicie dostosowane do możliwości uczestników zajęć, a indywidualne metody i czas pracy wyznaczają oni sami. Celem tych zajęć jest wyposażenie uczestnika w takie umiejętności, aby było on jak najlepiej przygotowany do realizacji zadań życia codziennego oraz podejmowania ról społecznych w jego środowisku w miarę możliwości samodzielnie, niezależnie i godnie.

 • ZRW
 • ZRW
 • ZRW
 • ZRW
 • ZRW

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

Celem zajęć jest stymulowanie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością lub o nieharmonijnym przebiegu rozwoju. Objęte są nimi dzieci od chwili uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania do podjęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, nie dłużej niż do 10 roku życia. Zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka prowadzą specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności - psycholog, logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, rehabilitant, terapeuta komunikacji alternatywnej AAC. Odbywają się w przystosowanych do potrzeb dzieci salach terapeutycznych i sali doświadczania świata służącej integracji sensorycznej. Prowadzone są również zajęcia hipoterapii, dogoterapii, zajęcia na basenie, spotkania integracyjne oraz wyjazdy edukacyjne w ciekawe miejsca naszego regionu. Pomoc kierowana jest także do rodziców dzieci.

 • Wczesne wspomaganie rozwoju
 • Wczesne wspomaganie rozwoju
 • Wczesne wspomaganie rozwoju
 • Wczesne wspomaganie rozwoju
 • Wczesne wspomaganie rozwoju

Sala doświadczania świata

W naszym Ośrodku uczniowie systematycznie biorą udział w zajęciach terapią Snoezelen. Sala Doświadczania Świata to specjalnie wyposażona sala polisensoryczna, której celem jest stymulowanie lub wyciszanie zmysłów dziecka przy pomocy specjalistycznych urządzeń stymulujących ich rozwój. Zajęcia w sali to świat przeżyć, w którym  dziecko czuje się dobrze, ma swobodę i możliwość wyboru bodźców oraz czasu koncentrowania się na nich. To miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu i pełnej akceptacji.

 • Sala doświadczania świata
 • Sala doświadczania świata
 • Sala doświadczania świata
 • Sala doświadczania świata
 • Sala doświadczania świata
 • Sala doświadczania świata
 • Sala doświadczania świata
 • Sala doświadczania świata
 • Sala doświadczania świata
 • Sala doświadczania świata

Integracja sensoryczna

Metoda integracji sensorycznej  jest  metodą terapeutyczną stosowaną w terapii dzieci  z opóźnieniami, zarówno  w rozwoju psychoruchowym, jak również z  trudnościami w nauce szkolnej. Twórczynią terapii  jest  Jean Ayres, która wykazała znaczenie trzech podstawowych systemów: dotykowego, przedsionkowego, propriocepcji - w procesie prawidłowego rozwoju dziecka. Integracja Sensoryczna jest procesem polegającym na  przetwarzaniu w mózgu informacji odbieranych przez zmysły z całego naszego ciała, jak również z otaczającego nas świata. Nieprawidłowości tego procesu objawiają się występowaniem specyficznych problemów, a nazywane są zaburzeniami procesów integracji sensorycznej  lub zaburzeniami przetwarzania sensorycznego. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego wpływają negatywnie na wiele obszarów funkcjonowania dziecka. Opóźniają kształtowanie zdolności komunikacyjnych, rozwój motoryczny, poznawczy, społeczny i emocjonalny. Zadaniem terapii Integracji Sensorycznej jest dostarczanie dziecku, podczas jego aktywności ruchowej, bodźców  sensorycznych, wywołujących w konsekwencji poprawę przetwarzania sensorycznego. Podczas terapii  nie uczymy  wykonywania konkretnych czynności, lecz poprzez nowe wzorce ruchowe utrwalamy nawyki   właściwego  przetwarzanie informacji sensorycznych.

 • Integracja sensoryczna
 • Integracja sensoryczna
 • Integracja sensoryczna
 • Integracja sensoryczna
 • Integracja sensoryczna

Dogoterapia

Cyklicznie prowadzone zajęcia mają na celu dostarczenie dzieciom pozytywnego ładunku emocjonalnego, satysfakcji obcowania z psem, przełamują lęki w kontaktach z otoczeniem, stymulują rozwój zmysłów i postrzegania; prowadzone są w formie indywidualnej i grupowej przez certyfikowanego terapeutę z labradorem oraz pudlem. Dzieci zawsze z radością czekają na zajęcia z pieskiem.

 • Dogoterapia
 • Dogoterapia
 • Dogoterapia
 • Dogoterapia
 • Dogoterapia

Turnusy rehabilitacyjne i wycieczki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radziejowie jest miejscem, gdzie dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w różnych formach aktywności ruchowej. Jedną z nich są turnusy rehabilitacyjne, organizowane nad morzem i w górach. Uczestnicy turnusu poprawiają ogólną sprawność, wyrabiają zaradność, doskonalą umiejętności społeczne i rozwijają zainteresowania. Inną formą organizowania pracy dydaktyczno-wychowawczej w naszym ośrodku są wyjazdy edukacyjne, które mają wartości: poznawcze, kształcące i wychowawcze. Popularyzujemy wśród dzieci i młodzieży turystykę i krajoznawstwo – zwiedzamy ciekawe miejsca w okolicy i na terenie całej Polski.

 • Turnusy rehabilitacyjne i wycieczki
 • Turnusy rehabilitacyjne i wycieczki
 • Turnusy rehabilitacyjne i wycieczki
 • Turnusy rehabilitacyjne i wycieczki
 • Turnusy rehabilitacyjne i wycieczki

Zajęcia artystyczne

Muzyka, taniec, plastyka mają na celu pomaganie w odkrywaniu własnych możliwości twórczych, kształcenie poczucia rytmu i koordynacji ruchowej oraz kształcenie zainteresowań i uzdolnień muzycznych, wokalnych, tanecznych i plastycznych. Zajęcia w pracowni garncarskiej uczą technik modelowania w glinie, technik ceramicznych, tworzenia form użytkowych i przede wszystkim rozwijania wyobraźni przestrzennej. Uczniowie biorą udział w uroczystościach szkolnych, konkursach międzyszkolnych, regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich, zajmują czołowe miejsca oraz zdobywają nagrody i wyróżnienia

 • Zajęcia artystyczne
 • Zajęcia artystyczne
 • Zajęcia artystyczne
 • Zajęcia artystyczne
 • Zajęcia artystyczne

Sport

Wspomaga rozwój osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez zapewnienie im udziału w treningach i współzawodnictwie sportowym. Zwiększa świadomość społeczną poprzez szerzenie wiedzy na temat możliwości osób z tą formą niepełnosprawności. Udział w zawodach: XVI Kujawsko-Pomorski Turniej Piłki Koszykowej Olimpiad Specjalnych - złoty medal, VIII Regionalne Biegi Przełajowe - reprezentacja zajęła II miejsce, XIII Turniej Piłki Nożnej o puchar Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego –I  miejsce, XVII Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Halowej –III miejsce

 • Sport
 • Sport
 • Sport
 • Sport
 • Sport

Menu

Treść

 • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo
 • Brązowa odznaka Perspektyw 2020 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow