Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

PLIKI, DOKUMENTY

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ DO SPECYFICZNYCH POTRZEB I MOŻLIWOŚCI EDU. UCZNIA

MONITOROWANIE STOPNIA REALIZACJI CELÓW

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY (IPET)

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI/PLANOWANE KONKURSY I OLIMPIADY

ROZKŁAD ZAJĘĆ Z WYCHOWAWCĄ

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

ROZKŁADY MATERIAŁU, PROGRAMY NAUCZANIA

ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ/ROCZNEJ (LO)

ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI ROCZNEJ (SOSW)

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UŻYTKU SZKOLNEGO PROGRAMU NAUCZANIA

DIAGNOZA EDUKACYJNA W LO

BADANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

WYNIKI PRÓBNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH

DOKUMENTACJA WYJAZDU EDUKACYJNEGO

SAMOOCENA PRACY NAUCZYCIELA

FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALYNCH

Licencja