Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

PLIKI, DOKUMENTY

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

SZKOLNE ZESTAWY PODRĘCZNIKÓW DLA SOSW

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WSKAŹNIKI OCENY PRACY NAUCZYCIELA/WYCHOWAWCY

PRZYKŁADY IPETÓW

ROZKŁADY MATERIAŁU, PROGRAMY NAUCZANIA

ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ/ROCZNEJ (LO, PGP)

ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI ROCZNEJ (SOSW)

ANALIZA WYNIKÓW KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ/ROCZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UŻYTKU SZKOLNEGO PROGRAMU NAUCZANIA

DIAGNOZA EDUKACYJNA W LO I PGP

BADANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

WYNIKI PRÓBNYCH EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH I MATURALNYCH

DOKUMENTACJA WYJAZDU EDUKACYJNEGO

SAMOOCENA PRACY NAUCZYCIELA

FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALYNCH

Licencja